REGULAMIN SZKOLEŃ - UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ

Wpłata zadatku na konto bankowe jest równoznaczna z akceptacją regulaminu szkolenia i zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

 1. Kupując udział w warsztatach uczestnik zgadza się na zasady wymienione poniżej.
 2. Organizatorem szkolenia (kursu, warsztatu) jest Firma: "ASC Izabela Komor-Augustjańska" z siedzibą w Gdyni 81-388 przy ulicy Świętojańskiej 96.
 3. Miejscem warsztatów jest oddział firmy: "Akademia Sztuki Cukierniczej" w Gdyni 81-388 przy ulicy Świętojańska 96.
 4. Jeśli w opisie warsztatów nie zaznaczono inaczej, w warsztatach mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby oraz młodsze (od 16.roku życia) za pisemną zgodą rodzica lub innego prawnego opiekuna.

Zakup i opłata za warsztaty

 1. Warunkiem udziału w warsztatach jest kontakt z biurem warsztatów i podanie:
 • imienia i nazwiska uczestnika warsztatu oraz nr tel kontaktowego i adresu e-mail
 • oraz wpłata zadatku lub całości kwoty, USTALONA z biurem firmy, Izabelą Komor-Augustjańską, na nr konta bankowego:

ASC Izabela Komor-Augustjańska
nr konta bankowego: 

87 1020 4900 0000 8102 3183 8351

 

 1. W momencie złożenia rezerwacji miejsca e-mailowo lub poprzez wiadomość na facebooku następuje wstępna rezerwacja jednego miejsca lub większej ilości miejsc - w zależności od ilości miejsc zdeklarowanych w złożonym zamówieniu.

Opłaty za warsztaty należy dokonać w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji (48h). Za datę zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania przelewu na wyżej wymienionym koncie.

 1. W przypadku braku zarejestrowania płatności na wyżej wymienionym koncie rezerwacja może zostać anulowana. Brak wpłaty zadatku w wymaganym terminie (48h) stanowi domniemanie, że Uczestnik zrezygnował z udziału w warsztatach.
 2. Po wyczerpaniu liczby miejsc na warsztaty, kolejne osoby zainteresowane danym warsztatem mogą zgłaszać się na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca, osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane o zwolnionym miejscu zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 3. W opisie każdego warsztatu klient może znaleźć informacje co dokładnie obejmuje cena warsztatów.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Internauta, który zdecyduje się na skorzystanie z usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem” lub „Kursantem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora

w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)na potrzeby realizacji warsztatów oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.

Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 197r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane osobowe Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, obsługa klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail.
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie udziału w warsztatach oraz informowanie o ewentualnych zmianach organizacyjnych.
Numer telefonu Informowanie o sprawach organizacyjnych warsztatów
dane adresowe firmy, nip Do celów wystawienia faktury, na życzenie klienta

Inne informacje organizacyjne

 1. Orientacyjny czas trwania oraz godzina rozpoczęcia warsztatów są podawane w opisie danego warsztatu. CZAS ZAKOŃCZENIA SIĘ KURSU JEST SZACOWANYM CZASEM, MOŻE ON SIĘ WYDŁUŻYĆ AŻ PROGRAM ZOSTANIE ZREALIZOWANY. Uczestnicy nie ponoszą z tego powodu dodatkowych kosztów.
 2. Uczestnik spóźniony na warsztaty będzie uczestniczył w nim od momentu, w którym pojawił się na warsztacie. W takim wypadku prowadzący nie ma obowiązku przeprowadzania czynności związanych z prowadzeniem warsztatu od początku.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu uczestników warsztatów.
 4. Po zakończeniu warsztatów, uczestnik może zostać poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.
 5. Podczas warsztatów zabronione jest długie nagrywanie obrazu i dźwięku. Dozwolone jest nagrywanie krótkich, kilkudziesięciu sekundowych filmików celem utrwalenia metodi stosowanych w cukiernictwie.
 6. Uczestnictwo w warsztacie oznacza zgodę na fotografowanie wydarzenia przez fotografa Akademii Sztuki Cukierniczej lub koordynatora warsztatów, oraz umieszczenie zdjęć na profilu facebook Akademii Sztuki Cukierniczej, instagramie oraz stronie internetowej www.akademiasztukicukierniczej.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie proponowanych projektów, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera kursu z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, tzw. siła wyższa oraz przeprowadzenie kursu przez innego, wyznaczonego trenera z tego zakresu. Program może się różnić ze względu na smak, technologie oraz wygląd deserów, natomiast dołoży wszelkich starań, aby klienci byli zadowoleni z efektów warsztatów.

Rezygnacja z warsztatów

1. Opłata wniesiona przez Uczestnika na konto bankowe (zadatek) oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach i co do zasady jest bezzwrotna.

 • między dniem zapisu a 30 dniem przed dniem szkolenia Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconego zadatku, ale nie ponosi on żadnych dodatkowych kosztów związanych z rezygnacją z kursu
 • pomiędzy 29 a 22 dniem uczestnik zostaje obciążony kwotą w wysokości 50% wartości wykupionych warsztatów i zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi różnicy pomiędzy kwotą zadatku a połową kosztów uczestnictwa w kursie na konto bankowe wskazane przez Organizatora w terminie 3 dni od daty rezygnacji ze szkolenia.
 • pomiędzy 21 dniem przed szkoleniem a dniem szkolenia nie ma możliwości rezygnacji z udziału a uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości kwoty za szkolenie w terminie nie późniejszym niż dzień w którym odbywają się warsztaty.

2. Zwrot pieniędzy za warsztaty nie obejmuje ofert i cen promocyjnych, w tym bonów i voucherów podarunkowych. 

3. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres biuro@akademiasztukicukierniczej.pl lub telefonicznie pod nr tel. 696 221 581 najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.

4. Uczestnik ma prawo do przeniesienia poniesionej opłaty na rzecz zadatku jako zadatku za inny warsztat, jednak nie później niż na 30 dni przed odbyciem się warsztatu z którego chce zrezygnować, na rzecz innego warsztatu. Prawo do przeniesienia kwoty zadatku obowiązuje jedynie raz i pod warunkiem, że na wybranym szkoleniu będzie w momencie zgłoszenia chęci przeniesienia wolne miejsce.

5. Nieobecność na warsztatach wiąże się z koniecznością dokonania pełnej opłaty za szkolenie.

6. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres biuro@akademiasztukicukierniczej.pl najpóźniej 1 dzień przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu. W tym celu nalezy wysłać piemne oświadczenie na adres mailowy biuro@akademiasztukicukierniczej.pl

7. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny termin, z powodu nie zebrania się minimalnej liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.

8. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę. Zwrot nie dotyczy ofert, bonów podarunkowych i cen promocyjnych.

9. W przypadku odwołania warsztatów organizator nie zwraca uczestnikom kosztów, które ponieśli z tytułu rezerwacji noclegu lub dojazdu na warsztaty.

Wykorzystanie bonu podarunkowego/ vouchera na warsztaty 

 1. Uczestnik zgłaszający się na kurs, który posiada bon jest zobowiązany do podania nr bonu podczas zapisu i obowiązują go zapisy całego regulaminu.
 2. Bony podarunkowe są ważne 6 miesięcy od daty zakupu.

Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad bhp obowiązujących na Sali.
 3. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 4. Uczestnik odpowiada za szkody sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

Prawo autorskie

 1. Uczestnik zobowiązuje się do nierelacjonowania w jakichkolwiek mediach, w tym społecznościowych technicznych szczegółów szkolenia w taki sposób,który narusza prawa autorskie Organizatora. Zobowiązanie dotyczy m.in. relacji (zdjęć, filmów itp.) zawierających widok używanych narzędzi, sposobów wykonywania poszczególnych elementów, używanych w toku nauki akcesoriach i produktach itp. Organizator szkolenia wyraża zgodę na relacje,które nie naruszają prawa autorskiego i są ogólnym przestawieniem szkolenia lub jego efektów.
 2. Przebieg szkolenia oraz wszelkie otrzymane na oraz po szkoleniu materiały są chronione prawami autorskimi.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań związanych z niniejszym szkoleniu, powielanie lub rozpowszechnianie w całości lub jej częściach niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
 4. Naruszenie niniejszej klauzuli może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej przewidzianym w Kodeksie karnym, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Postanowienia końcowe

 1. Dane o uczestnikach gromadzone są zgodnie z polityką prywatności Akademii Sztuki Cukierniczej i przepisami o ochronie danych osobowych. Dane o użytkownikach służą do zapewnienia prawidłowej komunikacji z użytkownikami i nie są, oraz nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody klientów Akademii Sztuki Cukierniczej.
 2. Aktualne zasady uczestnictwa w warsztatach znajdują się w opisach warsztatów.
 3. Inne kwestie nieuregulowane w niniejszych zasadach uczestnictwa rozstrzyga koordynator organizatora zgodnie z przepisami prawa i regulaminem Akademii Sztuki Cukierniczej Izabela Komor.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili.

Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin przed dniem zmiany, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warsztatów w Akademii Sztuki Cukierniczej prosimy kierować na adres e-mailowy koordynatora warsztatów Izabeli Komor: biuro@akademiasztukicukierniczej.pl
Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 696 221 581.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Akademii Sztuki Cukierniczej

I
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybranie naszych warsztatów!
W naszych warsztatach chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się
korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych
priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w
sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy
Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do
dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie. Taki jest cel niniejszej Polityki
Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

II
Informacje na temat Polityki
W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania
Twoich danych osobowych przez naszą firmę. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są
określone w Regulaminie Akademii sztuki cukierniczej będącym podstawą prawną ich wykorzystania.
Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych
lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje
dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej,
wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.
Celem niniejszej Polityki jest:
• zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla
których gromadzimy i wykorzystujemy te dane;
• wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś cieszył
się radością udziału w warsztatach,
• wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych
osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.
Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności.
Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z
treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz wziąć udział w
warsztatach cukierniczych.

III
Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru
Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli
przejrzystości i dostępu w naszej Akademii:
• prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez
nas danych osobowych;
• prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych
osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
• prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
• prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe
przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
• prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania
przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów
marketingowych;
• prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych
lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

IV
Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe
Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:
Kiedy zapisujesz się na warsztaty — gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na
zapisanie Ciebie na warsztaty takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer konta
bankowego

V
Dane osobowe, które gromadzimy
W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i
wykorzystujemy:

Dane osobowe Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, obsługa klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail.
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie udziału w warsztatach
oraz informowanie o ewentualnych zmianach organizacyjnych.
Numer telefonu Informowanie o sprawach organizacyjnych warsztatów
Dane adresowe firmy, nip Do celów wystawienia faktury, na życzenie klienta

Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest zgoda na
przetwarzanie. Zapisanie się na warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z
regulaminem.

VI
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji
warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, księgowe. Firmy te jedynie
przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób
dysponować.
Twoje dane możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny
podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.

VII
Zatrzymywanie i usuwanie danych
Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby wziąć udział w
warsztatach.
Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do
Twojej identyfikacji.

VIII
Bezpieczeństwo danych osobowych
Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden
system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny.

IX
Zmiany w Polityce Prywatności
Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.
W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób
wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych
przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.
Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

X
Dane kontaktowe
Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań
dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych czyli
wysłanie do nas wiadomości na adres:
biuro@akademiasztukicukierniczej.pl
Akademia sztuki cukierniczej jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem
danych osobowych w ramach tej Polityki.

Dziękujemy!
Akademia sztuki cukierniczej